Vzdělávací centrum a knihovna Miloslava Ransdorfa, Z. S.

O VZDĚLÁVACÍM CENTRU A KNIHOVNĚ

Chceme si touto vzpomínkou uctít památku soudruha a přítele - vynikajícího českého levicového myslitele PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc., jehož mimořádné intelektuální schopnosti i lidské vlastnosti jsou nezapomenutelné. Míla Ransdorf stále zůstává v našich myslích a srdcích jako vážený politik, historik, filosof, spisovatel, všestranný vzdělanec, jakého kdy Komunistická strana Čech a Moravy měla. Předčasnou smrtí byl vytržen z jejích řad velký bojovník za sociální spravedlnost, za lidská práva lidí práce, za lidskou důstojnost všech. Byl to čestný a rovný muž, ochotný podat pomocnou ruku lidem, když to nejvíce potřebovali. Člověk usilující o pravdu pádnými argumenty, bojovník obhajující své názory, jak před televizní obrazovkou, tak i jinde, kde třeba stála proti němu početná fyzická přesila nebo neustálá zloba a štvaní.

POSLÁNÍ SPOLKU

Nedejme zapomenout na Mílovo ideové bohatství, navazujme na něj a dostávejme jeho myšlenky dál mezi lidi. Pro ně myslel, psal a konec konců i žil. Je naší morální povinností navazovat na jeho odkaz, rozvíjet jeho myšlenky a přibližovat je širší veřejnosti.

Právě z těchto důvodů vzniklo Vzdělávací centrum a knihovna Miloslava Ransdorfa. Centrum, které jeho velikosti po právu patří. Účelem centra a knihovny je uchovat knihy, CD, DVD, korespondenci, rukopisy a osobní věci pocházející z knihovny PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc., připravit on-line katalog literatury, provozovat internetový portál za účelem vzájemné informovanosti členů knihovny a propagace vlastní činnosti, organizovat vzdělávací, literární, knihovnickou, kulturní, publikační, archivačně badatelskou a dokumentační činnost, spojenou s působením M. Ransdorfa, shromažďovat dokumenty či další věci spojené s jeho myšlenkami a s ním jako s člověkem.

Knihovna byla dne 18.5 zavedena do evidence knihoven Ministerstva kultury. Osvědčení je k nahlédnutí zde.

Knihovní řád můžete stáhnout zde.

SPRÁVNÍ RADA

Ing. Helena Suchá - výkonná ředitelka
Bc. Aneta Ransdorfová - dcera
Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. - ekonomka
PhDr. Zdeněk Zbořil - historik, politolog
PhDr. Jiří Malínský - historik, emeritní archivář Lidového domu
Oldřich Bubeníček - hejtman Ústeckého kraje
PhDr. Emil Voráček, DrSc. - historik

PRO ČLENY

Pokud se chcete stát členy Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa z.s. se všemi právy, tak jak je uvedeno ve stanovách spolku, vytiskněte si tuto přihlášku, kterou vyplněnou zašlete na adresu sídla spolku - Tržní 149, 336 01 Blovice - nebo elektronicky na knihovna-ransdorf@email.cz. Podmínkou přijetí za člena spolku a získání průkazu člena je úhrada ročního členského příspěvku ve výši 1.000,- Kč.

Členství v knihovně opravňuje spolurozhodovat, scházet se, studovat, číst i to, co se nestihlo publikovat, přicházet s nápady, účastnit se akcí knihovny...

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU

Vzdělávací centrum a knihovna Miloslava Ransdorfa, z.s., bude vyžadovat nejen mnoho času, ale i prostředků na provoz, dále bude potřebná pomoc dobrovolníků a jiné kroky, než se představy o její realizaci zcela naplní. Věříme však, že se nám podaří knihovnu soudruha Ransdorfa uchovat a nedat zapadnout jeho myšlenkám.

Byli bychom velice potěšeni i povzbuzeni pomocí všech Vás, kterým není lhostejné ono myšlenkové bohatství, jež nám soudruh Ransdorf zanechal. Vděčni Vám budeme za každou pomoc - archivační, organizační, badatelskou, finanční.

Finanční příspěvky nám pomohou s úhradou stěhování knih, jejich evidencí, sestavením on-line katalogu, odkupem literatury a jiných archiválií (aby byly výlučným majetkem tohoto vzdělávacího centra a knihovny), k nákupu mobilních regálů, k úhradě nájemných prostor knihovny (s tím, že bude nutné najít též definitivní prostor pro uložení odkázané literatury).

Děkujeme Vám předem za pochopení a podporu. Každý Váš finanční příspěvek bude řádně zaevidován, aby byla zajištěná jeho naprostá přesnost a transparentnost, rovněž pokud jde o jeho další využití.

Číslo účtu knihovny je:
278071348/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ43 0300 0000 0002 7807 1348